Articles by R.J. Ranjit Daniels; N. Muthu Karthick; Anjana Vencatesan and Jayshree Vencatesan